دانشگاه تهران دانشگاه هنر دانشگاه الزهرا دانشگاه علم و فرهنگ دانشگاه سوره دانشگاه شریعتی دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک) 12 نفر 16 نفر 35 نفر 60 نفر 60 نفر - 60 نفر
نقاشی 20 نفر 15 نفر 35 نفر 60 نفر 60 نفر - 60 نفر
کتابت و نگارگری 10 نفر - 20 نفر - - - 60 نفر
طراحی صنعتی 20 نفر 20 نفر 32 نفر - - - 60 نفر
طراحی پارچه - 20 نفر 20 نفر 60 نفر - 60 نفر -
طراحی لباس - - 15 نفر 60 نفر - 60 نفر 60 نفر
مجسمه سازی 15 نفر 25 نفر - - - - -
عکاسی 12 نفر 15 نفر - - - - -
صنایع دستی - 24 نفر 34 نفر - - - -
فرش - 23 نفر 34 نفر - - - -
سینما - 36 نفر - - 60 نفر - -
ادبیات نمایشی 12 نفر 12 نفر - - - - -
نمایش عروسکی 12 نفر 12 نفر - - - - -
طراحی صحنه 12 نفر 12 نفر - - - - -
بازیگری 12 نفر 12 نفر - - - - -
آهنگسازی - 15 نفر - - - - -
نوازندگی موسیقی ایرانی 15 نفر 18 نفر - - - - -
نوازندگی موسیقی جهانی 15 نفر 17 نفر - - - - -
موسیقی نظامی - 10 نفر - - - - -