دانشگاه تهران دانشگاه هنر دانشگاه الزهرا دانشگاه علم و فرهنگ دانشگاه سوره دانشگاه شریعتی دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک) 12 نفر 15 نفر 40 نفر 60 نفر 60 نفر 68 نفر 60 نفر
نقاشی 10 نفر 15 نفر 36 نفر 62 نفر 60 نفر - 60 نفر
طراحی صنعتی 20 نفر 16 نفر 34 نفر - - - 60 نفر
طراحی پارچه - 16 نفر 15 نفر 60 نفر - - -
طراحی لباس - - 15 نفر 60 نفر - - 60 نفر
مجسمه سازی 12 نفر 15 نفر - - - - -
عکاسی 12 نفر 15 نفر - - - - -
صنایع دستی - 16 نفر 30 نفر - 60 نفر - -
ادبیات نمایشی 10 نفر 12 نفر - - 45 نفر - -
نمایش عروسکی 10 نفر 12 نفر - - 45 نفر - -
طراحی صحنه 10 نفر 12 نفر - - 45 نفر - -
بازیگری 10 نفر 12 نفر - - - - -
نوازندگی موسیقی ایرانی 12 نفر 15 نفر - - - - -