بخشي از سؤال هاي تخصصي گروه آزمايشي هنر از كتاب هاي: كارگاه هنر 1 (كد: 594)، كارگاه هنر2 (كد: 1/594)، سير هنر در تاريخ 1 (كد:3/594)، سير هنر در تاريخ 2(كد:8/594)، انسان، فضا، طراحي(كد: 7/594)، آشنايي با ميراث هنري و فرهنگي ايران(كد:6/594)، مباني هنرهاي تجسمي (كد:21/358)، طراحي1 (كد:92/359)، طراحي2 (كد:9/489)،آشـنايي با بنـاهاي تـاريخي(كد:6/492)، خط در گرافيك (كد:6/491)، ترسيم فني و نقشهكشي(كد: 78/359)، كارگاه نقاشي(كد:3/496)، عكاسي1(كد:15/358 و 6/497)، طراحي اندام و لباس(كد:8/494)، كارگاه طراحي نقوش سنتي(كد:77/359)،‌حجم سازي1(كد:3/450)، آشنايي با صنايع دستي ايران1(كد:30/359) و مباني نظري و ساختار موسيقي ايراني(كد:331) طراحي خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

تاریخ انتشار خبر: دوشنبه 13 فروردین 1397