ظرفیت پذیرش دانشگاه های هنر تهران

توجه داشته باشید که این آمار مربوط به ظرفیت پذیرش با آزمون دانشگاه های هنر شهر تهران می باشد. و آمار پذیرش صرفا با سابقه تحصیلی در این اطلاعات لحاظ نشده است.

ظرفیت پذیرش نوبت روازنه و نوبت دوم (شبانه) تجمیع شده است.

لازم به ذکر است هر چه به سال های پایانی دهه نود نزدیک تر می شویم ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در نوبت شبانه کاهش یافته و به ظرفیت پذیرش دانشگاه های غیرانتفاعی و پذیرش بر اساس صرفاً سابقه ی تحصیلی افزوده می شود.

از سال ۱۳۹۵ به بعد رشته ی بازیگری – کارگردانی به رشته ی بازیگری تبدیل شده و سر فصل های کارگردانی در آن به حداقل رسیده است.

دانشگاه هنر تهران از سال ۱۳۹۲ به بعد، در رشته ی چاپ پذیرش نداسته است.

دانشگاه سوره و علم و فرهنگ از سال ۱۳۹۴ به بعد، برای رشته ی مدیریت فرهنگی و هنری پذیرش ندارند.

دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه سوره
دانشگاه شریعتی
دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)
۱۲ نفر
۱۶ نفر
۳۵ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
نقاشی
۱۲ نفر
۲۸ نفر
۳۹ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
کتابت و نگارگری
۲۳ نفر
طراحی صنعتی
۲۰ نفر
۲۴ نفر
۳۹ نفر
طراحی پارچه
۲۴ نفر
۱۸ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
طراحی لباس
۱۸ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
مجسمه سازی
۱۲ نفر
۲۵ نفر
عکاسی
۱۲ نفر
۱۵ نفر
صنایع دستی
۲۹ نفر
۳۵ نفر
فرش
۲۶ نفر
۳۴ نفر
سینما
۵۲ نفر
۶۰ نفر
ادبیات نمایشی
۱۲ نفر
۲۰ نفر
نمایش عروسکی
۱۲ نفر
۱۵ نفر
طراحی صحنه
۱۲ نفر
۱۵ نفر
بازیگری
۱۲ نفر
۱۵ نفر
آهنگسازی
۱۸ نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی
۱۵ نفر
۱۸ نفر
نوازندگی موسیقی جهانی
۱۵ نفر
۱۷ نفر
موسیقی نظامی
۱۰ نفر
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه سوره
دانشگاه شریعتی
دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)
۱۲ نفر
۱۶ نفر
۳۵ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
نقاشی
۲۰ نفر
۱۵ نفر
۳۵ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
کتابت و نگارگری
۱۰ نفر
۲۰ نفر
طراحی صنعتی
۲۰ نفر
۲۰ نفر
۳۲ نفر
طراحی پارچه
۲۰ نفر
۲۰ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
طراحی لباس
۱۵ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
مجسمه سازی
۱۵ نفر
۲۵ نفر
عکاسی
۱۲ نفر
۱۵ نفر
صنایع دستی
۲۴ نفر
۳۴ نفر
فرش
۲۳ نفر
۳۴ نفر
سینما
۳۶ نفر
۶۰ نفر
ادبیات نمایشی
۱۲ نفر
۱۲ نفر
نمایش عروسکی
۱۲ نفر
۱۲ نفر
طراحی صحنه
۱۲ نفر
۱۲ نفر
بازیگری
۱۲ نفر
۱۲ نفر
آهنگسازی
۱۵ نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی
۱۵ نفر
۱۸ نفر
نوازندگی موسیقی جهانی
۱۵ نفر
۱۷ نفر
موسیقی نظامی
۱۰ نفر
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه سوره
دانشگاه شریعتی
دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)
۱۲ نفر
۱۴ نفر
۴۷ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
نقاشی
۲۰ نفر
۲۰ نفر
۴۷ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
کتابت و نگارگری
۱۹ نفر
طراحی صنعتی
۲۵ نفر
۱۷ نفر
۳۲ نفر
طراحی پارچه
۲۰ نفر
۲۰ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
طراحی لباس
۲۰ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
مجسمه سازی
۱۲ نفر
۲۰ نفر
عکاسی
۱۲ نفر
۱۴ نفر
صنایع دستی
۱۷ نفر
۳۷ نفر
فرش
۱۷ نفر
سینما
۴۲ نفر
۶۰ نفر
ادبیات نمایشی
۱۲ نفر
۱۵ نفر
نمایش عروسکی
۱۲ نفر
۱۵ نفر
طراحی صحنه
۱۲ نفر
۱۵ نفر
بازیگری
۱۲ نفر
۱۵ نفر
آهنگسازی
۱۲ نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی
۱۵ نفر
۱۵ نفر
نوازندگی موسیقی جهانی
۱۵ نفر
۱۶ نفر
موسیقی نظامی
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه سوره
دانشگاه شریعتی
دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)
۱۲ نفر
۲۰ نفر
۴۵ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
نقاشی
۱۲ نفر
۲۰ نفر
۳۵ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
کتابت و نگارگری
۲۵ نفر
طراحی صنعتی
۱۸ نفر
۱۵ نفر
۳۲ نفر
طراحی پارچه
۲۰ نفر
۱۵ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
طراحی لباس
۱۲ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
مجسمه سازی
۱۲ نفر
۲۰ نفر
عکاسی
۱۲ نفر
۱۴ نفر
صنایع دستی
۲۰ نفر
۴۰ نفر
فرش
۲۰ نفر
سینما
۳۰ نفر
۶۰ نفر
ادبیات نمایشی
۱۰ نفر
۱۵ نفر
نمایش عروسکی
۱۰ نفر
۱۵ نفر
طراحی صحنه
۱۰ نفر
۱۲ نفر
بازیگری
۱۰ نفر
۱۵ نفر
مرمت بناهای تاریخی
هنر اسلامی
۶۰ نفر
آهنگسازی
۱۲ نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی
۱۵ نفر
۱۴ نفر
نوازندگی موسیقی جهانی
۱۵ نفر
۱۴ نفر
موسیقی نظامی
۱۰ نفر
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه سوره
دانشگاه شریعتی
دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)
۱۲ نفر
۱۵ نفر
۴۰ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
۶۸ نفر
نقاشی
۱۲ نفر
۱۵ نفر
۳۶ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
کتابت و نگارگری
۲۶ نفر
طراحی صنعتی
۲۰ نفر
۱۶ نفر
۳۴ نفر
طراحی پارچه
۱۶ نفر
۱۵ نفر
۶۰ نفر
طراحی لباس
۱۵ نفر
۶۰ نفر
مجسمه سازی
۱۲ نفر
۱۵ نفر
عکاسی
۱۲ نفر
۱۵ نفر
صنایع دستی
۱۶ نفر
۳۰ نفر
فرش
۲۱ نفر
سینما
۳۶ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
ادبیات نمایشی
۱۰ نفر
۱۲ نفر
نمایش عروسکی
۱۰ نفر
۱۲ نفر
طراحی صحنه
۱۰ نفر
۱۲ نفر
بازیگری
۱۰ نفر
۱۲ نفر
مرمت بناهای تاریخی
۶۰ نفر
هنر اسلامی
۶۰ نفر
آهنگسازی
۱۲ نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی
۱۲ نفر
۱۵ نفر
نوازندگی موسیقی جهانی
۱۲ نفر
۱۵ نفر
موسیقی نظامی
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه سوره
دانشگاه شریعتی
دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)
۱۵ نفر
۱۵ نفر
۴۰ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
۴۰ نفر
نقاشی
۱۵ نفر
۱۵ نفر
۴۰ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
کتابت و نگارگری
۲۵ نفر
طراحی صنعتی
۲۰ نفر
۱۵ نفر
۳۲ نفر
طراحی پارچه
۱۵ نفر
۱۷ نفر
۶۰ نفر
۱۵ نفر
طراحی لباس
۱۷ نفر
۶۰ نفر
۱۵ نفر
مجسمه سازی
۱۶ نفر
۱۵ نفر
عکاسی
۱۲ نفر
۱۵ نفر
صنایع دستی
۱۵ نفر
۳۰ نفر
فرش
۱۵ نفر
سینما
۴۰ نفر
۶۰ نفر
ادبیات نمایشی
۱۲ نفر
۱۰ نفر
نمایش عروسکی
۱۲ نفر
۱۰ نفر
طراحی صحنه
۱۲ نفر
۱۰ نفر
بازیگری – کارگردانی
۱۲ نفر
۱۰ نفر
مرمت بناهای تاریخی
۶۰ نفر
هنر اسلامی
۶۰ نفر
آهنگسازی
۱۲ نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی
۱۲ نفر
۱۸ نفر
نوازندگی موسیقی جهانی
۱۲ نفر
۱۸ نفر
موسیقی نظامی
۱۲ نفر
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه سوره
دانشگاه شریعتی
دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)
۱۵ نفر
۲۰ نفر
۴۶ نفر
۵۰ نفر
۶۰ نفر
۷۰ نفر
نقاشی
۱۸ نفر
۲۰ نفر
۳۸ نفر
۵۰ نفر
۶۰ نفر
۶۰ نفر
کتابت و نگارگری
۱۷ نفر
۶۰ نفر
طراحی صنعتی
۲۰ نفر
۱۰ نفر
۳۴ نفر
۶۰ نفر
طراحی پارچه
۳۳ نفر
۱۵ نفر
۵۰ نفر
۳۸ نفر
طراحی لباس
۱۵ نفر
۵۰ نفر
۳۸ نفر
۶۰ نفر
مجسمه سازی
۱۵نفر
۲۰ نفر
عکاسی
۱۵ نفر
۲۰ نفر
صنایع دستی
۱۵ نفر
۴۰ نفر
فرش
۲۳ نفر
سینما
۳۴ نفر
۶۰ نفر
ادبیات نمایشی
۱۵ نفر
۲۰ نفر
۶۰ نفر
نمایش عروسکی
۱۵ نفر
۲۰ نفر
طراحی صحنه
۱۵ نفر
۲۰ نفر
بازیگری – کارگردانی
۱۵ نفر
۲۰ نفر
۶۰ نفر
مرمت بناهای تاریخی
۶۰ نفر
هنر اسلامی
۶۰ نفر
آهنگسازی
۱۴ نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی
۱۵ نفر
۲۰ نفر
نوازندگی موسیقی جهانی
۱۵ نفر
۲۰ نفر
موسیقی نظامی
۱۹ نفر
مدیریت فرهنگی و هنری
۵۰ نفر
۶۰ نفر
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه سوره
دانشگاه شریعتی
دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)
۱۵ نفر
۳۲ نفر
۵۰ نفر
۵۰ نفر
۶۰ نفر
۷۰ نفر
نقاشی
۱۸ نفر
۳۲ نفر
۵۰ نفر
۵۰ نفر
۶۰ نفر
کتابت و نگارگری
۶۰ نفر
طراحی صنعتی
۱۵ نفر
۲۸ نفر
۳۴ نفر
طراحی پارچه
۳۶ نفر
۱۷ نفر
۵۰ نفر
۳۸ نفر
طراحی لباس
۱۷ نفر
۵۰ نفر
۳۸ نفر
مجسمه سازی
۱۶ نفر
۲۷ نفر
عکاسی
۱۵ نفر
۳۲ نفر
صنایع دستی
۴۰ نفر
۱۰۰ نفر
فرش
۴۰ نفر
سینما
۵۱ نفر
۶۰ نفر
ادبیات نمایشی
۱۵ نفر
۲۴ نفر
۶۰ نفر
نمایش عروسکی
۱۵ نفر
۲۴ نفر
طراحی صحنه
۱۵ نفر
۲۴ نفر
بازیگری – کارگردانی
۱۵ نفر
۲۴ نفر
۶۰ نفر
مرمت بناهای تاریخی
هنر اسلامی
۶۰ نفر
آهنگسازی
۱۸ نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی
۱۵ نفر
۲۴ نفر
نوازندگی موسیقی جهانی
۱۵ نفر
۲۴ نفر
موسیقی نظامی
۱۲ نفر
مدیریت فرهنگی و هنری
۵۰ نفر
۶۰ نفر
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه سوره
دانشگاه شریعتی
دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)
۱۲ نفر
۲۲ نفر
۴۸ نفر
۵۰ نفر
۶۰ نفر
۶۶ نفر
نقاشی
۱۲ نفر
۴۰ نفر
۵۰ نفر
۵۰ نفر
۶۰ نفر
کتابت و نگارگری
۶۰ نفر
طراحی صنعتی
۱۲ نفر
۲۸ نفر
۳۰ نفر
طراحی پارچه
۲۸ نفر
۱۵ نفر
۵۰ نفر
۳۶ نفر
طراحی لباس
۱۵ نفر
۵۰ نفر
۳۶ نفر
مجسمه سازی
۱۲ نفر
۲۴ نفر
عکاسی
۱۲ نفر
۲۴ نفر
صنایع دستی
۳۶ نفر
۹۰ نفر
فرش
۳۰ نفر
سینما
۳۸ نفر
۶۰ نفر
ادبیات نمایشی
۱۰ نفر
۱۰ نفر
۳۰ نفر
نمایش عروسکی
۱۰ نفر
۱۰ نفر
طراحی صحنه
۱۰ نفر
۱۰ نفر
بازیگری – کارگردانی
۱۰ نفر
۱۰ نفر
۳۰ نفر
مرمت بناهای تاریخی
هنر اسلامی
۶۰ نفر
آهنگسازی
۱۶ نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی
۱۲ نفر
۱۶ نفر
نوازندگی موسیقی جهانی
۱۲ نفر
۱۶ نفر
موسیقی نظامی
۱۰ نفر
مدیریت فرهنگی و هنری
۵۰ نفر
۶۰ نفر
چاپ
۱۶ نفر
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه سوره
دانشگاه شریعتی
دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)
۱۲ نفر
۲۶ نفر
۳۵ نفر
۵۰ نفر
۶۰ نفر
۶۶ نفر
نقاشی
۱۰ نفر
۲۶ نفر
۳۰ نفر
۵۰ نفر
۶۰ نفر
کتابت و نگارگری
۶۰ نفر
طراحی صنعتی
۱۵ نفر
۲۰ نفر
۲۰ نفر
طراحی پارچه
۱۹ نفر
۱۵ نفر
۵۰ نفر
۲۰ نفر
طراحی لباس
۱۵ نفر
۵۰ نفر
۲۰ نفر
مجسمه سازی
۱۰ نفر
۲۶ نفر
عکاسی
۱۲ نفر
۲۳ نفر
صنایع دستی
۳۵ نفر
۶۰ نفر
فرش
۳۰ نفر
سینما
۳۰ نفر
۴۰ نفر
ادبیات نمایشی
۱۰ نفر
۹ نفر
۲۰ نفر
نمایش عروسکی
۱۰ نفر
۹ نفر
طراحی صحنه
۱۰ نفر
۹ نفر
بازیگری – کارگردانی
۱۰ نفر
۹ نفر
۲۰ نفر
مرمت بناهای تاریخی
هنر اسلامی
۶۰ نفر
آهنگسازی
۱۲ نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی
۱۲ نفر
۱۳ نفر
نوازندگی موسیقی جهانی
۱۲ نفر
۱۳ نفر
موسیقی نظامی
۱۵ نفر
مدیریت فرهنگی و هنری
۵۰ نفر
۶۰ نفر
چاپ
۱۵ نفر
باستان شناسی
۸ نفر