لطفا گوشی خود را عمودی نگه دارید

ظرفیت پذیرش دانشگاه های هنر تهران

توجه داشته باشید که این آمار مربوط به ظرفیت پذیرش با آزمون دانشگاه های هنر شهر تهران می باشد. و آمار پذیرش صرفا با سابقه تحصیلی در این اطلاعات لحاظ نشده است.

ظرفیت پذیرش نوبت روازنه و نوبت دوم (شبانه) تجمیع شده است.

لازم به ذکر است هر چه به سال های پایانی دهه نود نزدیک تر می شویم ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در نوبت شبانه کاهش یافته و به ظرفیت پذیرش دانشگاه های غیرانتفاعی و پذیرش بر اساس صرفاً سابقه ی تحصیلی افزوده می شود.

از سال 1395 به بعد رشته ی بازیگری – کارگردانی به رشته ی بازیگری تبدیل شده و سر فصل های کارگردانی در آن به حداقل رسیده است.

دانشگاه هنر تهران از سال 1392 به بعد، در رشته ی چاپ پذیرش نداسته است.

دانشگاه سوره و علم و فرهنگ از سال 1394 به بعد، برای رشته ی مدیریت فرهنگی و هنری پذیرش ندارند.

دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه سوره
دانشگاه شریعتی
دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)
12 نفر
16 نفر
35 نفر
60 نفر
60 نفر
60 نفر
نقاشی
12 نفر
28 نفر
39 نفر
60 نفر
60 نفر
کتابت و نگارگری
23 نفر
طراحی صنعتی
20 نفر
24 نفر
39 نفر
طراحی پارچه
24 نفر
18 نفر
60 نفر
60 نفر
طراحی لباس
18 نفر
60 نفر
60 نفر
مجسمه سازی
12 نفر
25 نفر
عکاسی
12 نفر
15 نفر
صنایع دستی
29 نفر
35 نفر
فرش
26 نفر
34 نفر
سینما
52 نفر
60 نفر
ادبیات نمایشی
12 نفر
20 نفر
نمایش عروسکی
12 نفر
15 نفر
طراحی صحنه
12 نفر
15 نفر
بازیگری
12 نفر
15 نفر
آهنگسازی
18 نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی
15 نفر
18 نفر
نوازندگی موسیقی جهانی
15 نفر
17 نفر
موسیقی نظامی
10 نفر
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه سوره
دانشگاه شریعتی
دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)
12 نفر
16 نفر
35 نفر
60 نفر
60 نفر
نقاشی
20 نفر
15 نفر
35 نفر
60 نفر
60 نفر
کتابت و نگارگری
10 نفر
20 نفر
طراحی صنعتی
20 نفر
20 نفر
32 نفر
طراحی پارچه
20 نفر
20 نفر
60 نفر
60 نفر
طراحی لباس
15 نفر
60 نفر
60 نفر
مجسمه سازی
15 نفر
25 نفر
عکاسی
12 نفر
15 نفر
صنایع دستی
24 نفر
34 نفر
فرش
23 نفر
34 نفر
سینما
36 نفر
60 نفر
ادبیات نمایشی
12 نفر
12 نفر
نمایش عروسکی
12 نفر
12 نفر
طراحی صحنه
12 نفر
12 نفر
بازیگری
12 نفر
12 نفر
آهنگسازی
15 نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی
15 نفر
18 نفر
نوازندگی موسیقی جهانی
15 نفر
17 نفر
موسیقی نظامی
10 نفر
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه سوره
دانشگاه شریعتی
دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)
12 نفر
14 نفر
47 نفر
60 نفر
60 نفر
نقاشی
20 نفر
20 نفر
47 نفر
60 نفر
60 نفر
کتابت و نگارگری
19 نفر
طراحی صنعتی
25 نفر
17 نفر
32 نفر
طراحی پارچه
20 نفر
20 نفر
60 نفر
60 نفر
طراحی لباس
20 نفر
60 نفر
60 نفر
مجسمه سازی
12 نفر
20 نفر
عکاسی
12 نفر
14 نفر
صنایع دستی
17 نفر
37 نفر
فرش
17 نفر
سینما
42 نفر
60 نفر
ادبیات نمایشی
12 نفر
15 نفر
نمایش عروسکی
12 نفر
15 نفر
طراحی صحنه
12 نفر
15 نفر
بازیگری
12 نفر
15 نفر
آهنگسازی
12 نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی
15 نفر
15 نفر
نوازندگی موسیقی جهانی
15 نفر
16 نفر
موسیقی نظامی
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه سوره
دانشگاه شریعتی
دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)
12 نفر
20 نفر
45 نفر
60 نفر
60 نفر
نقاشی
12 نفر
20 نفر
35 نفر
60 نفر
60 نفر
کتابت و نگارگری
25 نفر
طراحی صنعتی
18 نفر
15 نفر
32 نفر
طراحی پارچه
20 نفر
15 نفر
60 نفر
60 نفر
طراحی لباس
12 نفر
60 نفر
60 نفر
مجسمه سازی
12 نفر
20 نفر
عکاسی
12 نفر
14 نفر
صنایع دستی
20 نفر
40 نفر
فرش
20 نفر
سینما
30 نفر
60 نفر
ادبیات نمایشی
10 نفر
15 نفر
نمایش عروسکی
10 نفر
15 نفر
طراحی صحنه
10 نفر
12 نفر
بازیگری
10 نفر
15 نفر
مرمت بناهای تاریخی
هنر اسلامی
60 نفر
آهنگسازی
12 نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی
15 نفر
14 نفر
نوازندگی موسیقی جهانی
15 نفر
14 نفر
موسیقی نظامی
10 نفر
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه سوره
دانشگاه شریعتی
دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)
12 نفر
15 نفر
40 نفر
60 نفر
60 نفر
68 نفر
نقاشی
12 نفر
15 نفر
36 نفر
60 نفر
60 نفر
کتابت و نگارگری
26 نفر
طراحی صنعتی
20 نفر
16 نفر
34 نفر
طراحی پارچه
16 نفر
15 نفر
60 نفر
طراحی لباس
15 نفر
60 نفر
مجسمه سازی
12 نفر
15 نفر
عکاسی
12 نفر
15 نفر
صنایع دستی
16 نفر
30 نفر
فرش
21 نفر
سینما
36 نفر
60 نفر
60 نفر
ادبیات نمایشی
10 نفر
12 نفر
نمایش عروسکی
10 نفر
12 نفر
طراحی صحنه
10 نفر
12 نفر
بازیگری
10 نفر
12 نفر
مرمت بناهای تاریخی
60 نفر
هنر اسلامی
60 نفر
آهنگسازی
12 نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی
12 نفر
15 نفر
نوازندگی موسیقی جهانی
12 نفر
15 نفر
موسیقی نظامی
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه سوره
دانشگاه شریعتی
دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)
15 نفر
15 نفر
40 نفر
60 نفر
60 نفر
40 نفر
نقاشی
15 نفر
15 نفر
40 نفر
60 نفر
60 نفر
کتابت و نگارگری
25 نفر
طراحی صنعتی
20 نفر
15 نفر
32 نفر
طراحی پارچه
15 نفر
17 نفر
60 نفر
15 نفر
طراحی لباس
17 نفر
60 نفر
15 نفر
مجسمه سازی
16 نفر
15 نفر
عکاسی
12 نفر
15 نفر
صنایع دستی
15 نفر
30 نفر
فرش
15 نفر
سینما
40 نفر
60 نفر
ادبیات نمایشی
12 نفر
10 نفر
نمایش عروسکی
12 نفر
10 نفر
طراحی صحنه
12 نفر
10 نفر
بازیگری – کارگردانی
12 نفر
10 نفر
مرمت بناهای تاریخی
60 نفر
هنر اسلامی
60 نفر
آهنگسازی
12 نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی
12 نفر
18 نفر
نوازندگی موسیقی جهانی
12 نفر
18 نفر
موسیقی نظامی
12 نفر
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه سوره
دانشگاه شریعتی
دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)
15 نفر
20 نفر
46 نفر
50 نفر
60 نفر
70 نفر
نقاشی
18 نفر
20 نفر
38 نفر
50 نفر
60 نفر
60 نفر
کتابت و نگارگری
17 نفر
60 نفر
طراحی صنعتی
20 نفر
10 نفر
34 نفر
60 نفر
طراحی پارچه
33 نفر
15 نفر
50 نفر
38 نفر
طراحی لباس
15 نفر
50 نفر
38 نفر
60 نفر
مجسمه سازی
15نفر
20 نفر
عکاسی
15 نفر
20 نفر
صنایع دستی
15 نفر
40 نفر
فرش
23 نفر
سینما
34 نفر
60 نفر
ادبیات نمایشی
15 نفر
20 نفر
60 نفر
نمایش عروسکی
15 نفر
20 نفر
طراحی صحنه
15 نفر
20 نفر
بازیگری – کارگردانی
15 نفر
20 نفر
60 نفر
مرمت بناهای تاریخی
60 نفر
هنر اسلامی
60 نفر
آهنگسازی
14 نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی
15 نفر
20 نفر
نوازندگی موسیقی جهانی
15 نفر
20 نفر
موسیقی نظامی
19 نفر
مدیریت فرهنگی و هنری
50 نفر
60 نفر
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه سوره
دانشگاه شریعتی
دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)
15 نفر
32 نفر
50 نفر
50 نفر
60 نفر
70 نفر
نقاشی
18 نفر
32 نفر
50 نفر
50 نفر
60 نفر
کتابت و نگارگری
60 نفر
طراحی صنعتی
15 نفر
28 نفر
34 نفر
طراحی پارچه
36 نفر
17 نفر
50 نفر
38 نفر
طراحی لباس
17 نفر
50 نفر
38 نفر
مجسمه سازی
16 نفر
27 نفر
عکاسی
15 نفر
32 نفر
صنایع دستی
40 نفر
100 نفر
فرش
40 نفر
سینما
51 نفر
60 نفر
ادبیات نمایشی
15 نفر
24 نفر
60 نفر
نمایش عروسکی
15 نفر
24 نفر
طراحی صحنه
15 نفر
24 نفر
بازیگری – کارگردانی
15 نفر
24 نفر
60 نفر
مرمت بناهای تاریخی
هنر اسلامی
60 نفر
آهنگسازی
18 نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی
15 نفر
24 نفر
نوازندگی موسیقی جهانی
15 نفر
24 نفر
موسیقی نظامی
12 نفر
مدیریت فرهنگی و هنری
50 نفر
60 نفر
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه سوره
دانشگاه شریعتی
دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)
12 نفر
22 نفر
48 نفر
50 نفر
60 نفر
66 نفر
نقاشی
12 نفر
40 نفر
50 نفر
50 نفر
60 نفر
کتابت و نگارگری
60 نفر
طراحی صنعتی
12 نفر
28 نفر
30 نفر
طراحی پارچه
28 نفر
15 نفر
50 نفر
36 نفر
طراحی لباس
15 نفر
50 نفر
36 نفر
مجسمه سازی
12 نفر
24 نفر
عکاسی
12 نفر
24 نفر
صنایع دستی
36 نفر
90 نفر
فرش
30 نفر
سینما
38 نفر
60 نفر
ادبیات نمایشی
10 نفر
10 نفر
30 نفر
نمایش عروسکی
10 نفر
10 نفر
طراحی صحنه
10 نفر
10 نفر
بازیگری – کارگردانی
10 نفر
10 نفر
30 نفر
مرمت بناهای تاریخی
هنر اسلامی
60 نفر
آهنگسازی
16 نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی
12 نفر
16 نفر
نوازندگی موسیقی جهانی
12 نفر
16 نفر
موسیقی نظامی
10 نفر
مدیریت فرهنگی و هنری
50 نفر
60 نفر
چاپ
16 نفر
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه سوره
دانشگاه شریعتی
دانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)
12 نفر
26 نفر
35 نفر
50 نفر
60 نفر
66 نفر
نقاشی
10 نفر
26 نفر
30 نفر
50 نفر
60 نفر
کتابت و نگارگری
60 نفر
طراحی صنعتی
15 نفر
20 نفر
20 نفر
طراحی پارچه
19 نفر
15 نفر
50 نفر
20 نفر
طراحی لباس
15 نفر
50 نفر
20 نفر
مجسمه سازی
10 نفر
26 نفر
عکاسی
12 نفر
23 نفر
صنایع دستی
35 نفر
60 نفر
فرش
30 نفر
سینما
30 نفر
40 نفر
ادبیات نمایشی
10 نفر
9 نفر
20 نفر
نمایش عروسکی
10 نفر
9 نفر
طراحی صحنه
10 نفر
9 نفر
بازیگری – کارگردانی
10 نفر
9 نفر
20 نفر
مرمت بناهای تاریخی
هنر اسلامی
60 نفر
آهنگسازی
12 نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی
12 نفر
13 نفر
نوازندگی موسیقی جهانی
12 نفر
13 نفر
موسیقی نظامی
15 نفر
مدیریت فرهنگی و هنری
50 نفر
60 نفر
چاپ
15 نفر
باستان شناسی
8 نفر
مشاوره رایگان کنکور هنر