ظرفیت پذیرش دانشگاه های هنر تهران

دانشگاه تهراندانشگاه هنردانشگاه الزهرادانشگاه علم و فرهنگدانشگاه سورهدانشگاه شریعتیدانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)۱۲ نفر۱۶ نفر۳۵ نفر۶۰ نفر۶۰ نفر۶۰ نفر
نقاشی۲۰ نفر۱۵ نفر۳۵ نفر۶۰ نفر۶۰ نفر۶۰ نفر
کتابت و نگارگری۱۰ نفر۲۰ نفر۶۰ نفر
طراحی صنعتی۲۰ نفر۲۰ نفر۳۲ نفر۶۰ نفر
طراحی پارچه۲۰ نفر۲۰ نفر۶۰ نفر۶۰ نفر
طراحی لباس۱۵ نفر۶۰ نفر۶۰ نفر۶۰ نفر
مجسمه سازی۱۵ نفر۲۵ نفر
عکاسی۱۲ نفر۱۵ نفر
صنایع دستی۲۴ نفر۳۴ نفر
فرش۲۳ نفر۳۴ نفر
سینما۳۶ نفر۶۰ نفر
ادبیات نمایشی۱۲ نفر۱۲ نفر
نمایش عروسکی۱۲ نفر۱۲ نفر
طراحی صحنه۱۲ نفر۱۲ نفر
بازیگری۱۲ نفر۱۲ نفر
آهنگسازی۱۵ نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی۱۵ نفر۱۸ نفر
نوازندگی موسیقی جهانی۱۵ نفر۱۷ نفر
موسیقی نظامی۱۰ نفر
دانشگاه تهراندانشگاه هنردانشگاه الزهرادانشگاه علم و فرهنگدانشگاه سورهدانشگاه شریعتیدانشگاه پارس
ارتباط تصویری (گرافیک)۱۲ نفر۱۴ نفر۴۵ نفر۶۰ نفر۶۰ نفر۶۰ نفر
نقاشی۱۲ نفر۲۰ نفر۴۷ نفر۶۰ نفر۶۰ نفر۶۰ نفر
کتابت و نگارگری۱۹ نفر۶۰ نفر۶۰ نفر
طراحی صنعتی۲۵ نفر۱۷ نفر۳۲ نفر۶۰ نفر
طراحی پارچه۱۷ نفر۲۰ نفر۶۰ نفر۶۰ نفر
طراحی لباس۲۰ نفر۶۰ نفر۶۰ نفر۶۰ نفر
مجسمه سازی۱۲ نفر۲۰ نفر
عکاسی۱۲ نفر۱۴ نفر۶۰ نفر
صنایع دستی۱۷ نفر۳۷ نفر
فرش۱۷ نفر
سینما۴۲ نفر۶۰ نفر۶۰ نفر
ادبیات نمایشی۱۲ نفر۱۵ نفر۶۰ نفر۶۰ نفر
نمایش عروسکی۱۲ نفر۱۵ نفر۶۰ نفر
طراحی صحنه۱۲ نفر۱۵ نفر۶۰ نفر
بازیگری۱۲ نفر۱۵ نفر
آهنگسازی۱۲ نفر
نوازندگی موسیقی ایرانی۱۵ نفر۱۵ نفر
نوازندگی موسیقی جهانی۱۵ نفر۱۶ نفر
موسیقی نظامی۱۰ نفر