کتاب های هنرستان

تولید پویانمایی سه بعدی صحنه ای

کد : C211654

حجم فایل : 18.8 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

دانش فنی تخصصی

کد : C212656

حجم فایل : 16.6 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

دانش فنی پایه

کد : C210655

حجم فایل : 8.3 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

طراحی فضا و صحنه در پویانمایی

کد : C211653

حجم فایل : 28.4 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

طراحی شخصیت در پویانمایی

کد : C211653

حجم فایل : 13.5 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

طراحی و زبان بصری

کد : C210213

حجم فایل : 11.9 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

متحرک سازی رایانه ای

کد : C212653

حجم فایل : 14.8 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

متحرک سازی دوبعدی

کد : C210653

حجم فایل : 7.7 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

تاریخ هنر جهان

کد : C211642

حجم فایل : 6.6 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

تاریخ هنر ایران

کد : C210648 & C212648

حجم فایل : 19.8 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

طراحی 2

کد : C211644

حجم فایل : 42.1 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

طراحی 1

کد : C210638

حجم فایل : 26.7 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

عکاسی 2

کد : C211618

حجم فایل : 5.7 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

عکاسی 1

کد : C210644

حجم فایل : 7 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

مبانی تصویرسازی

کد : C212619

حجم فایل : 6.3 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

پایه و اصول صفحه آرایی

کد : C212620

حجم فایل : 3.7 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

خط در گرافیک

کد : C212621

حجم فایل : 7.1 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

خوشنویسی

کد : C210618

حجم فایل : 7.8 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

مبانی هنرهای تجسمی

کد : C210639

حجم فایل : 10.7 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

آشنایی با هنرهای تجسمی

کد : C211649

حجم فایل : 12.7 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

علم مناظر و مرایا

کد : C210649

حجم فایل : 4.3 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

کارگاه چاپ دستی 1

کد : C211619

حجم فایل : 7.9 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

آشنایی با مکاتب نقاشی

کد : C212636

حجم فایل : 14.1 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

کارگاه نقاشی

کد : C211648

حجم فایل : 22.1 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

کارگاه رنگ در نقاشی

کد : C212637

حجم فایل : 6 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

حجم سازی 1

کد : C212638

حجم فایل : 6 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

اصول و مبانی نمایش عروسکی

کد : C212623

حجم فایل : 3.2 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

اصول و مبانی ماسک و گریم

کد : C212625

حجم فایل : 3.6 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

اصول و مبانی طراحی صحنه

کد : C211624

حجم فایل : 6.5 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان

کد : C210623

حجم فایل : 3.1 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

سازشناسی جهانی 2

کد : C211664

حجم فایل : 3 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

سازشناسی جهانی 1

کد : C210660

حجم فایل : 1.2 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

سازشناسی ایرانی

کد : C210658

حجم فایل : 12.3 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی

کد : C210659

حجم فایل : 2.3 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

طراحی اندام و لباس

کد : C494-8

حجم فایل : 21.5 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

الیاف نساجی

کد : C471-6

حجم فایل : 4.8 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

رنگ شناسی تخصصی لباس

کد : C491-5

حجم فایل : 16.6 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

آشنایی با بناهای تاریخی

کد : C210628

حجم فایل : 5.6 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

کاربرد رایانه در نقشه کشی معماری

کد : C212626

حجم فایل : 6.4 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

ترسیم فنی و نقشه کشی

کد : C210626

حجم فایل : 12.2 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

عناصر و جزئیات

کد : C211627

حجم فایل : 3.7 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

مبانی طراحی معماری

کد : C212630

حجم فایل : 10 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

حجم شناسی و ماکت سازی

کد : C212627

حجم فایل : 6.9 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

شناخت مواد و مصالح

کد : C210627

حجم فایل : 4.4 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

کارگاه نگارگری

کد : C492

حجم فایل : 27.8 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

آشنایی با صنایع دستی ایران 1

کد : C359-30

حجم فایل : 18.9 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

کارگاه طراحی نقوش سنتی 1

کد : C359-77

حجم فایل : 12.8 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

هندسه نقوش (1)

کد : C485-1

حجم فایل : 3 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 1 دانلود

حجم سازی

کد : C483-8

حجم فایل : 5.7 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 1 دانلود

کارگاه صنایع دستی (سفالگری)

کد : C484-7

حجم فایل : 4.4 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

کارگاه صنایع دستی (بافت)

کد : C498-3

حجم فایل : 13.4 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

کارگاه صنایع دستی (فلز)

کد : C485-4

حجم فایل : 6.7 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود

کارگاه صنایع دستی (چوب)

کد : C484-3

حجم فایل : 7.3 مگابایت فرمت فایل : PDF تعداد دانلود : 0 دانلود
مشاوره رایگان کنکور هنر