بودجه بندی آزمون های آزمایشی سی رنگ کنکور هنر ۱۴۰۰

نام درس

بودجه بندی

زبان و ادبیات فارسی

فصل ۱ ادبیات دهم، یازدهم، دوازدهم (لغت – املاء – تاریخ ادبیات) + آرایه های (تشبیه، استعاره، تشخیص، تضاد، تناقض) + زبان فارسی (ساختمان واژه)

زبان عربی

ترجمه (معرفه و نکره + ترکیب ها + نکات پایه + اسم تفضیل)

فرهنگ و معارف اسلامی

درس ۱ تا ۴ یازدهم

زبان انگلیسی

واژگان: درس ۱ و ۲ سال دهم + گرامر: درس ۲ و ۳ سال یازدهم

درک عمومی هنر

هنر پیش از تاریخ، تمدن بین النهرین، ایران در پیش از تاریخ، صنایع دستی (سرامیک)، خوشنویسی تاریخ خط و خوشنویسی قبل از اسلام، ایران باستان (ماد، هخامنشی، سلوکی، اشکانی، ساسانی) + کتاب دانش فنی تخصصی انیمیشن (از ابتدا تا سر واحد یادگیری ۲)

درک عمومی ریاضی - فیزیک

محیط و مساحت تا ابتدای (دایره، قطاع، قطعه) + تقارن + شناخت اشکال و احجام + محاسبات عددی + مضرب ها + نسبت طلایی

ترسیم فنی

نماشناسی + تست های بخش اول جزوه ی ترسیم فنی (هندسه در ترسیم)

خلاقیت تصویری و تجسمی

مباحث مبانی هنرهای تجسمی (اصول و کیفیات بصری نقطه و خط، سطح و حجم، شکل و بافت، منابع آموزشی کتاب مبانی سال دهم هنرستان از ابتدا تا انتهای بخش اول + مرور تصاویر کارگاه هنرهای جدید و قدیم ۱ و ۲ با نگاهی به مجموعه ی کات انتشارات سی رنگ + کتاب خلاقیت تصویری فرید رزاقی و کتاب خلاقیت تصویری مجید آزادبخت (مباحث مبانی تجسمی)

خلاقیت نمایشی

تئاتر: تئاتر یونان و روم باستان + سینما: پیدایش سینما

خلاقیت موسیقی

نت نگاری و فواصل

خواص مواد

مفاهیم کلی، مواد و مصالح ساختمانی (تا آخر گچ)

نام درس

بودجه بندی

زبان و ادبیات فارسی

فصل ۲ ادبیات دهم، یازدهم، دوازدهم (لغت – املاء – تاریخ ادبیات) + آرایه های (تشبیه، استعاره، تشخیص، تضاد، تناقض + مجاز، اسلوب معادله، کنایه + جناس) + زبان فارسی (جمله های چندجزئی)

زبان عربی

ترجمه (کامل)

فرهنگ و معارف اسلامی

درس ۱ تا ۴ یازدهم + درس ۱ تا ۳ دوازدهم

زبان انگلیسی

واژگان: درس ۳ و ۴ سال دهم + گرامر: درس ۱ سال دوازدهم (معلوم و مجهول) و زمان ها

درک عمومی هنر

هنر مصر، هنر هند، صنایع دستی (هنرهای فلزی)، خوشنویسی (تاریخ خط بعد از اسلام تا توقیع( + کتاب دانش فنی تخصصی انیمیشن (از سر واحد یادگیری ۲ تا پویانمایی ایران)

درک عمومی ریاضی - فیزیک

محیط و مساحت (تا آخر فصل) + حجم

ترسیم فنی

مجهول یابی مقدماتی + ترسیمات هندسی (تست های بخش دوم جزوه ی ترسیم فنی)

خلاقیت تصویری و تجسمی

مباحث رنگ شناسی (مبانی هنرهای تجسمی سال دهم هنرستان) + کارگاه هنر ۱ چاپ جدید (رنگ شناسی) + اصول فرم و طرح وسیوس ونگ + آرمین هافمن + مبانی تجسمی نامی (تصاویر) + کتاب خلاقیت تصویری فرید رزاقی (فصل اول، بخش دوم) + کتاب خلاقیت تصویری مجید آزادبخت (مباحث رنگ شناسی و درک تصاویر)

خلاقیت نمایشی

تئاتر: قرون وسطی و رنسانس + سینما: پیشگامان سینمای جهان

خلاقیت موسیقی

فواصل و گام

خواص مواد

مواد و مصالح ساختمانی (کامل)، چوب

نام درس

بودجه بندی

زبان و ادبیات فارسی

فصل ۳ ادبیات دهم، یازدهم، دوازدهم (لغت – املاء – تاریخ ادبیات) + آرایه های (تشبیه، استعاره، تشخیص، تضاد، تناقض + مجاز، اسلوب معادله، کنایه + جناس، واج آرایی، حس آمیزی، اغراق، حسن تعلیل) + زبان فارسی (جمله های چندجزئی)

زبان عربی

ترجمه + قواعد دهم

فرهنگ و معارف اسلامی

درس ۱ تا ۵ دوازدهم

زبان انگلیسی

واژگان: درس ۱ و ۲ سال یازدهم + گرامر: درس ۱ سال دوازدهم (سؤالات ضمیمه)، شرطی نوع اول و دوم

درک عمومی هنر

هنر شرق دور (چین و ژاپن)، هنر و معماری اسلامی تا سر صفویان، عکاسی۱: فصل (۱ و ۲ و ۳)، صنایع دستی (چاپ و شیشه)، خوشنویسی (از توقیع تا هنر کتابت در ایران)، کاخ سازی و بناهای بومی مرکزی، نگارگری اسلامی از آغاز تا پیش از عهد صفوی + کتاب دانش فنی تخصصی انیمیشن (از پویانمایی ایران تا سر واحد یادگیری ۴)

درک عمومی ریاضی - فیزیک

معادلات و دستگاه ها + تناسبات

ترسیم فنی

پرسپکتیو + انواع خطوط و صفحات خاص + مقیاس

خلاقیت تصویری و تجسمی

مباحث صفحه آرایی کتاب سال دهم هنرستان + کتاب خلاقیت تصویری فرید رزاقی (فصل چهارم) + کتاب خلاقیت تصویری مجید آزادبخت (مباحث خط در گرافیک و صفحه آرایی) + منابع آزاد مربوط به لوگوتایپ های ایرانی

خلاقیت نمایشی

تئاتر: تئاتر قرن ۱۸ فرانسه تا اوایل قرن ۲۰ + سینما: مباحث فنی سینما

خلاقیت موسیقی

آکورد و موسیقی ایرانی

خواص مواد

نساجی، عکاسی

نام درس

بودجه بندی

زبان و ادبیات فارسی

فصل ۴ ادبیات دهم – یازدهم – دوازدهم (لغت – املاء – تاریخ ادبیات) + آرایه های (تشبیه، استعاره، تشخیص، تضاد، تناقض + مجاز، اسلوب معادله، کنایه + جناس، واج آرایی، حس آمیزی، اغراق، حسن تعلیل تلمیح، تضمین، ایهام) + زبان فارسی (جمله های چندجزئی، گروه های اسمی)

زبان عربی

ترجمه + قواعد دهم و یازدهم

فرهنگ و معارف اسلامی

درس ۱ تا ۸ دهم

زبان انگلیسی

واژگان: درس ۳ سال یازدهم و درس ۱ سال دوازدهم + گرامر: درس ۱ سال یازدهم، درس ۲ سال دهم

درک عمومی هنر

معماری اسلامی از صفویان تا دوره معاصر، نگارگری اسلامی عهد صفوی، عکاسی ۱ (فصل چهارم و پنجم)، صنایع دستی (چوب)، خوشنویسی از هنر کتابت در ایران تا آخر + تاریخ هنر جهان (اژه و یونان و اتروسک و روم باستان) + کتاب دانش فنی تخصصی انیمیشن (از سر واحد یادگیری ۴ تا پویانمایی و الکترونیک)

درک عمومی ریاضی - فیزیک

محیط و مساحت (کامل) + تقارن + شناخت اشکال و احجام + محاسبات عددی + مضرب ها + نسبت طلایی + حجم + معادلات و دستگاه ها + تناسبات

ترسیم فنی

نماشناسی + مجهول یابی مقدماتی + ترسیمات هندسی + پرسپکتیو + انواع خطوط و صفحات خاص + مقیاس

خلاقیت تصویری و تجسمی

مباحث تصویرسازی کتاب سال دوازدهم هنرستان + کتاب خلاقیت تصویری فرید رزاقی (فصل پنجم / مباحث چاپ دستی و ماشینی ) + تصاویر کتاب های منابع آزاد + کات های سی رنگ

خلاقیت نمایشی

تئاتر: تئاتر قرن ۲۰ و تئاتر مشرق زمین + سینما: مباحث فنی در سینما

خلاقیت موسیقی

سازشناسی غربی و هارمونی

خواص مواد

فلزات، چاپ

نام درس

بودجه بندی

زبان و ادبیات فارسی

فصل ۵ و ۶ ادبیات دهم، یازدهم، دوازدهم (لغت – املاء – تاریخ ادبیات) + آرایه های ترکیبی + زبان فارسی (انواع جمله، نکات پراکنده، گروه اسمی، ساختمان واژه)

زبان عربی

جامع (ترجمه + درک مطلب + قواعد) = (مطابق با آزمون های سراسری)

فرهنگ و معارف اسلامی

کل دهم و یازدهم

زبان انگلیسی

واژگان: درس ۲ و ۳ سال دوازدهم + گرامر: درس ۳ و ۴ سال دهم

درک عمومی هنر

مباحث تاریخ هنر ایران (پوشاک، زیورآلات، تزئین و نقش) + صنایع دستی (بافته داری) + تاریخ هنر جهان (هنر صدر مسیحیت) + کتاب دانش فنی تخصصی انیمیشن (از پویانمایی و الکترونیک تا پویانمایی و موسیقی)

درک عمومی ریاضی - فیزیک

تشابه + ریزعنوان ها + n ضلعی ها و n وجهی ها منتظم

ترسیم فنی

مجهول یابی پیشرفته + تمامی ریزعنوان ها (فصل چهارم جزوه ی ترسیم فنی)

خلاقیت تصویری و تجسمی

مباحث آرم و نشانه منطبق بر منابع هنرستان + منابع آزاد لوگوتایپ های ایرانی + درآمدی بر تجزیه و تحلیل آرم (فهیمه پهلوان) + کتاب خلاقیت تصویری فرید رزاقی ( فصل دوم) + معرفی سبک ها و مکاتب هنری پوستر منطبق بر کتاب درسی کارگاه گرافیک سال دوازدهم (کتاب معلم) + کتاب خلاقیت تصویری فرید رزاقی (فصل ششم) + فرهنگ گرافیک ترجمه فرهاد گشایش + مبانی هنرهای تجسمی آرمین هافمن و منابع دیگر ... + مباحث طراحی ۱ و ۲ منطبق بر کتاب های هنرستان + منابع آزاد در طراحی (کتاب شیوه طراحی ذهنی ناصر پلنگی) + کارگاه هنرهای ۱ و ۲ قدیم و جدید + دایره المعارف هنر رویین پاکپاز + مباحث عکاسی ۱ و ۲ + نورپردازی تک چهره اثر نورنبرگ + ترکیب بندی در عکاسی هارولد مانته + کتاب خلاقیت تصویری مجیدآزادبخت (کامل)

خلاقیت نمایشی

تئاتر: نمایش در ایران، نمایشنامه نویسی در ایران + سینما: مباحث فنی در سینما، سبک های سینمایی + سینمای مستند

خلاقیت موسیقی

تاریخ موسیقی ایران و غرب + میزان + سازشناسی ایرانی و موسیقی ایرانی

خواص مواد

صنایع دستی، رنگ و ابزار هنری

نام درس

بودجه بندی

زبان و ادبیات فارسی

جامع

زبان عربی

جامع

فرهنگ و معارف اسلامی

جامع

زبان انگلیسی

جامع

درک عمومی هنر

تاریخ هنر جهان (هنر بیزانس، هنر قرون وسطی، هنر رنسانس، باروک و روکوکو) + عکاسی ۲ (کل کتاب) + کتاب دانش فنی تخصصی انیمیشن (از پویانمایی و موسیقی تا سر تحلیل محتوا در پویانمایی)

درک عمومی ریاضی - فیزیک

کل مباحث ریاضی + فیزیک

ترسیم فنی

کل مباحث آزمون های گذشته + ابزار و تجهیزات و نقشه کشی معماری

خلاقیت تصویری و تجسمی

جامع

خلاقیت نمایشی

جامع

خلاقیت موسیقی

جامع

خواص مواد

جامع

نام درس

بودجه بندی

زبان و ادبیات فارسی

جامع

زبان عربی

جامع

فرهنگ و معارف اسلامی

جامع

زبان انگلیسی

جامع

درک عمومی هنر

تاریخ هنر جهان (هنر قرن نوزدهم و بیستم اروپا و هنر پیشا کلمبی) + کتاب دانش فنی تخصصی انیمیشن (از سر تحلیل محتوا در پویانمایی تا سر واحد یادگیری نو

درک عمومی ریاضی - فیزیک

جامع

ترسیم فنی

جامع

خلاقیت تصویری و تجسمی

جامع

خلاقیت نمایشی

جامع

خلاقیت موسیقی

جامع

خواص مواد

جامع

نام درس

بودجه بندی

زبان و ادبیات فارسی

جامع

زبان عربی

جامع

فرهنگ و معارف اسلامی

جامع

زبان انگلیسی

جامع

درک عمومی هنر

جامع

درک عمومی ریاضی - فیزیک

جامع

ترسیم فنی

جامع

خلاقیت تصویری و تجسمی

جامع

خلاقیت نمایشی

جامع

خلاقیت موسیقی

جامع

خواص مواد

جامع

زمان بندی آزمون های ۱۴۰۰-۱۳۹۹

شماره آزمون

ثبت نام

برگزاری

ساعت

مرحله ای شماره یک

۱۳۹۹/۰۷/۲۳

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۴:۰۰

مرحله ای شماره دو

۱۳۹۹/۰۸/۱۹

۱۳۹۹/۰۸/۲۴

۱۴:۰۰

مرحله ای شماره سه

۱۳۹۹/۰۹/۲۴

۱۳۹۹/۰۹/۲۹

۱۴:۰۰

مرحله ای شماره چهار

۱۳۹۹/۱۱/۱۳

۱۳۹۹/۱۱/۱۸

۱۴:۰۰

مرحله ای شماره پنج

۱۳۹۹/۱۲/۱۸

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

۱۴:۰۰

جامع شماره یک

۱۴۰۰/۰۱/۲۳

۱۴۰۰/۲/۰۴

۱۴:۰۰

جامع شماره دو

۱۴۰۰/۰۲/۱۳

۱۴۰۰/۰۲/۱۸

۱۴:۰۰

جامع شماره سه

۱۴۰۰/۰۳/۱۷

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۴:۰۰