رتبه های برتر کنکور کارشناسی

سمن شیخی
سمن شیخی رتبه 8 نمایش دانشگاه هنر
فائزه تهرانی
فائزه تهرانی رتبه 14 گرافیک دانشگاه تهران
اشکان قلی پور
اشکان قلی پور رتبه 1 سینما دانشگاه هنر
صبا صفائی
صبا صفائی رتبه 32 نوازندگی دانشگاه هنر
مشاهده سایر رتبه های برتر