رتبه های برتر کنکور کارشناسی

ایلیا گیاهچی
ایلیا گیاهچی رتبه 32 بازیگری - کارگردانی دانشگاه تهران
فائزه تهرانی
فائزه تهرانی رتبه 14 گرافیک دانشگاه تهران
ستاره صمدی
ستاره صمدی رتبه 89 ادبیات نمایشی دانشگاه هنر
مهدیه امامی
مهدیه امامی رتبه 93 رشته ی نمایش
مشاهده سایر رتبه های برتر